TDT

AKTUALNOŚCI

REGULAMIN Rajdu

TDT

 

 

IV ROWEROWEGO RAJDU OSÓB PO TRANSPLANTACJI SERCA
Zabrze – Kraków, 12 do 14 czerwca 2009 roku. 

 

IV ROWEROWEGO RAJDU OSÓB PO TRANSPLANTACJI SERCA
Zabrze – Kraków, 12 do 14 czerwca 2009 roku.

1. Organizatorem IV Rowerowego Rajdu Osób po Transplantacji Serca - zwanego dalej Rajdem, jest Stowarzyszenie Transplantacji Serca koło Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. Szpitalna 2.
2. Współorganizatorem Rajdu jest firma SPORT-GÓRSKI Jerzy Górski ul. Piasta Kołodzieja 12/5, 67-200 Głogów.
3. Rajd organizowany jest w ramach jednej z wielu akcji edukacyjnej Stowarzyszenia Transplantacji Serca – zwanego dalej STS, mającej na celu:
• propagowanie idei transplantacji jako skutecznej metody ratowania życia,
• promocja aktywnego i zdrowego stylu życia,
• integracja członków STS.
4. Uczestnikami Rajdu są członkowie STS, którzy mają opłacone składki członkowskie oraz zaproszeni goście. W przypadku osób po przeszczepie - posiadający pisemną zgodę lekarza prowadzącego z Poradni Transplantacyjnej na udział w rajdzie.
5. Uczestnik rajdu winien wpłacić wpisowe do dnia 08.06.2009 r. w kasie SCCHS w
Zabrzu lub na konto STS koło Zabrze PEKAO SA/Zabrze nr rachunku bankowego: 55
1240 4849 1111 0000 5352 0652
• wpisowe dla członków STS wynosi 100,00 zł,
• z opłat wpisowego zwolnieni są sponsorzy i zaproszeni goście.
6. Uczestnicy Rajdu są objęci ubezpieczeniem NW.
7. Uczestnicy Rajdu poruszają się na rowerach dostarczonych przez firmę „Wheeler”. Dopuszczalny jest udział na własnym rowerze po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem.
8. Rajd odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
9. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Brak znajomości przepisów prawa nie zwalnia z odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie lub też łamanie.
10. Uczestnicy Rajdu poruszają się w zwartej kolumnie.
11. Kolumnę Rajdu otwiera Przewodnik zamyka karetka i samochód serwisu „Wheeler”.
12. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są nie wyprzedzać Przewodnika.
13. W czasie jazdy uczestnik zobowiązuje się do zgłaszania każdej niedyspozycji opiece medycznej.
14. Uczestnicy rajdu po transplantacji zobowiązują się do poddawania się badaniu ciśnienia krwi na każdym postoju.
15. Uczestnik rajdu we własnym zakresie zobowiązany jest wyposażyć się w kask rowerowy, kurtkę przeciwdeszczową oraz pożądany jest bidon.
16. W czasie jazdy Uczestnik Rajdu musi mieć na głowie zapięty kask.
17. Rajd będzie się odbywał etapami o długości 7 do 12 km.
18. W trakcie jazdy uczestnik winien obserwować zachowanie i tor jazdy innych rowerzystów, utrzymywać bezpieczne odległości, nie wykonywać bez wyraźnego powodu gwałtownych manewrów.
19. Organizator Rajdu zapewnia opiekę medyczną na całej trasie.
20. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
21. Przez cały czas trwania Rajdu uczestnik jadący na dostarczonym rowerze ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe użytkowanie.
22. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są przestrzegać zasad i przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska w miejscach postoju.
23. Miejsca noclegów pozostawiamy czyste, bez względu na to w jakim stanie je zastaliśmy.
24. Wykonywać polecenia osób funkcyjnych rzetelnie i terminowo.
25. W czasie trwania rajdu zabrania się jego uczestnikom spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
26. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
27. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu, poza ewentualną odpowiedzialnością uczestnika za skutki naruszania przez niego przepisów prawa skutkują wykluczeniem z Rajdu oraz ewentualną odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec innych uczestników.
28. Wszyscy uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem swoją zgodę na przestrzeganie postanowień Regulaminu Rajdu w osobnym oświadczeniu uczestnika.
29. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy certyfikat udziału w Rajdzie.
30. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Rajdu oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, Organizator Rajdu powołuje funkcyjnych Rajdu.
• Komandorem IV Rajdu jest Pani Maternik Renata
• Decyzje Komandora Rajdu w trakcie trwania Rajdu są niepodważalne i ostateczne.
• Osoby funkcyjne mają prawo wydawać polecenia dotyczące przebiegu Rajdu- wszystkim uczestnikom, w ramach swoich kompetencji.
31. Określa się następujące obowiązki osób funkcyjnych.
• Komandor Rajdu
o Podejmuje ostateczne decyzje dotyczące Rajdu i jego uczestników,
o Zatwierdza trasę i plan Rajdu. W uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o zmianie trasy i planu, jednakże z zachowaniem terminu trwania Rajdu,
o Decyduje o wykluczeniu uczestnika z Rajdu w przypadku:
•  nieprzestrzegania zakazu picia alkoholu i palenia tytoniu;
•  nie udzielenia pomocy innym uczestnikom;
•  rażącego łamania postanowień Regulaminu Rajdu.
o Odpowiada za bezpieczeństwo uczestników i sprzętu.
o Ustala i egzekwuje porządek dnia.
o Odpowiada za porządek i dyscyplinę uczestników Rajdu.
o Współdziała z Przewodnikiem Rajdu.
• Komandor trasy (Zastępca Komandora Rajdu) Pani Chachaj Alicja
o W razie nieobecności Komandora Rajdu - podejmuje wszelkie decyzje związane z Rajdem.
o Zarządza pracą osób zespołu technicznego w trakcie organizacji happeningu oraz stoiska z materiałami informacyjnymi.
o Podlega Komandorowi Rajdu.
• Przewodnik Rajdu Pan Miś Krzysztof i Pani Agnieszka Polak
o Jedzie na czele kolumny Rajdu.
o Prowadzi kolumnę rowerów po ustalonej trasie.
o Ustala prędkość przejazdu dostosowując ją do najsłabszego uczestnika Rajdu.
o Decyduje o czasie trwania postoju.
o Podlega Komandorowi Rajdu
• Kwatermistrz Rajdu Pani Teresa Mostek
o Organizuje zabezpieczenie logistyczne związane z przebiegiem Rajdu.
o Rozmieszcza uczestników Rajdu w miejscu noclegu.
o Odpowiada za pozostawienie w czystości miejsc postoju.
o Podlega Z-cy Komandora Rajdu.
• Rzecznik prasowy Rajdu Pani Maternik Renata
o Organizuje spotkania z mediami.
o Udziela wywiadów w imieniu władz Rajdu.
• Skarbnik Rajdu Pan Statuch Jan
o Reguluje wszelkie zobowiązania finansowe związane z Rajdem.
o Po zakończeniu Rajdu sporządza sprawozdanie finansowe.
o Podlega Komandorowi